Fa | En

واحد مهندسی

واحد مهندسی به عنوان یک بخش پایه ای جهت راه اندازی پروژه های جدید و توسعه محصولات شرکت فعالیت می نماید. در این راستا، شرکت از دانش نیروهای متخصص و تکنولوژی های روز جهت طراحی و توسعه محصولات جدید با در نظر داشتن نیاز مشتریان بهره می گیرد.

ارتقاء کیفی محصولات تولیدی فعلی از دیگر فعالیت های واحد مهندسی جهت تقویت بنیه رقابتی محصولات می باشد.